My Subscription

There are no customers added yet.
Kickstart your CRM by adding a your first customer

Upgrade Plan

Tasks Overview

Project Briefing Project Manager
Concept Design Art Director
Functional Logics Lead Developer
Development DevOps
Testing QA Managers
HTML, CSS Coding Art Director
ReactJS Developer Web, UI/UX Design

Notifications

Group lunch celebration Due in 29 Days
+28%
Navigation optimization Due in 2 Days
+50%
Humbert Bresnen Due in 5 Days
-27%
Air B & B - Real Estate Due in 8 Days
+21%
B & Q - Food Company Due in 6 Days
+12%
Nexa - Next generation Due in 4 Days
+34%

Authors

Emma Smith Project Manager
Sean Bean PHP, SQLite, Artisan CLI
Brian Cox HTML5, jQuery, CSS3
Dan Wilson MangoDB, Java
Natali Trump NET, Oracle, MySQL
Francis Mitcham React, Vue
Jessie Clarcson Angular, React

Dashboard

Hệ thống gạch thẻ uy tín, duyệt nhanh, bank gọn

Hệ thống gạch thẻ cào chiết khấu thấp uy tín, cam kết hỗ trợ 24/7, ngoài ra sẽ nâng giá tốt cho thành viên tích lũy nhiều
Đăng ký ngay
10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
22% 22% 22% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 18.5% 18.5%
10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
18.3% 18.3% 18.3% 18% 18% 18.5% 18.5% 18.5% 0%
10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 0%
10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 0%

Nguyên lý hoạt động

Nguyên lý hoạt động đơn giản
đảm bảo không nuốt thẻ hay làm chậm server của đối tác
1
Gửi thẻ
Khách hàng tiến hành gửi thẻ vào hệ thống thông qua chức năng gạch thẻ hoặc thông qua API.
2
Xử lý thẻ
Thẻ được gửi về server đối tác (nguồn) của Payas và server nguồn sẽ tiến hành xử lý thẻ và trả kết quả về Payas
3
Nhận thẻ
Payas sẽ nhận kết quả trả về từ đối tác và cộng tiền cho khách hàng dựa trên kết quả gạch thẻ.